Aktuálně 81706 nabídek práce!

Administrativa, Česká Lípa - Referentka / referent sociálně-právní ochrany

Pozice: 
Referentka / referent sociálně-právní ochrany
Zaměstnavatel: 
Město Česká Lípa
Oblast výkonu práce: 
Česká Lípa
Obor práce: 
Administrativa
Nejnižší požadované vzdělání: 
Vysokoškolské
Typ pracovního poměru: 
Plný úvazek
Změněná pracovní schopnost: 
Ne
Popis práce: 

Charakteristika pracovní pozice:
• zajišťování náhradní rodinné péče
• zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, na území správního obvodu města Česká Lípa, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa

Platové podmínky: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 17 100 do
25 740 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: určitou, po dobu rodičovské dovolené

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust.
§ 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
- znalost související legislativy
- komunikační schopnosti, sociální cítění, vstřícnost
- výborná znalost práce s MS Office
- řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič

Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul uchazeče – datum a místo narození – státní příslušnost – místo trvalého pobytu – číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li
o cizího státního občana) – název pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází – datum
a podpis uchazeče

Přílohy přihlášky:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 1. 11. 2017 - 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: obálku označenou „Referentka / referent sociálně-právní ochrany“ zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1, 470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.

Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v oddělení personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.
Odkaz: http://www.mucl.cz/assets/File.ashx?id_org=2138&id_dokumenty=26832

Kontakt na zaměstnavatele

Kontaktní osoba: 
Hana Málková
Telefon: 
487881116
E-mail: 
Počet zobrazení inzerátu: 
19×