Největší aktuální nabídka práce. Jobs for you.

Promo akce

Může si zaměstnanec převádět dovolenou do dalšího roku?

Účelem dovolené je poskytnout zaměstnanci čas, aby se zregeneroval, odpočinul si, měl možnost věnovat se koníčkům a rodině - a odpočatý byl poté schopen řádně vykonávat své zaměstnání. Zákoník práce proto stanoví nejen minimální délku dovolené, která činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce, ale také že by alespoň jedna její část měla trvat alespoň 2 týdny v kuse.

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, a to písemně, nejpozději 14 dní předem (pokud se nedohodl se zaměstnancem na jiné lhůtě). Konkrétní termín dovolené může zaměstnavatel určit dle svého uvážení s tím, že by měl ale vycházet z rozvrhu dovolené, který musí být předem schválen odborovou organizací a/nebo radou zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele působí. Případná nevyčerpaná dovolená v žádném případě nepropadá. Při sestavování rozvrhu dovolené by měl zaměstnavatel přihlížet nejen ke svým provozním potřebám, ale také k oprávněným zájmům zaměstnance (například u zaměstnanců s dětmi zohlednit období školních prázdnin). Zaměstnavatel se však při určování dovolené může od rozvrhu odchýlit - kupříkladu z provozních důvodů nebo po dohodě se zaměstnancem.

Zákoník práce umožňuje poskytnout finanční náhradu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě, že ke dni skončení pracovního poměru má zaměstnanec nárok na zbývající dovolenou. V  jiném případě není možné dovolenou „proplatit“, a to ani na základě dohody zaměstnance se zaměstnavatelem. Nevyčerpaná dovolená se tak až do skončení pracovního poměru neustále „kumuluje“.

V případě, že v důsledku překážek v práci na straně zaměstnance nebo naléhavých provozních důvodů (jiné důvody zákon netoleruje) nedojde k vyčerpání dovolené v tom kalendářním roce, ve kterém na ni vznikl nárok, je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci dovolenou tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal nejpozději do konce následujícího roku (případně po skončení překážek v práci). Navíc, pokud zaměstnavatel neurčí zaměstnanci čerpání dovolené ani do 30. 6. následujícího roku, vznikne zaměstnanci právo, aby si dovolenou určil sám.

 

Poradna práce

Smí mi zaměstnavatel určovat termín dovolené?

Každý z nás se těší na dovolenou a je pro nás velmi důležité, kdy ji čerpáme. Většinou chceme trávit dovolenou s rodinou, příbuznými a přáteli, kdy nám to nejvíce vyhovuje. Musí zaměstnavatel vyhovět našim požadavkům, anebo může určit dovolenou tak, jak se mu zlíbí?

Může vás zaměstnavatel sledovat v práci kamerou?

Zákoník práce uvádí, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu, který spočívá ve zvláštní povaze jeho činnosti, narušovat soukromí zaměstnance, a to ať už se jedná o odposlech, záznam telefonických hovorů zaměstnanců, kontrolu jejich e-mailů či pošty anebo třeba o provoz kamerového systému.

Na druhou stranu má ale zaměstnavatel v případě závažného důvodu právo do soukromí zaměstnance zasáhnout a výše uvedené kontroly zavést. A to za předpokladu, že bude zaměstnance předem informovat o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Práce přesčas na zkrácený úvazek

Týdenní pracovní doba je stanovena v délce 40 hodin týdně (pro jednosměnný pracovní režim). Zaměstnanec a zaměstnavatel si však mohou sjednat tzv. kratší pracovní dobu – v takovém případě zaměstnanci přísluší mzda odpovídající sjednané kratší pracovní době.

Prací přesčas se obecně rozumí jakákoli práce zaměstnance konaná na příkaz nebo se souhlasem zaměstnavatele, vykonávaná mimo rámec stanoveného rozvrhu směn a nad zákoníkem práce stanovenou týdenní pracovní dobu.