Aktuálně 70618 nabídek práce!

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky provozu internetového portálu nabídek práce a životopisů uchazečů o zaměstnání dostupného na internetové adrese (URL) http://www.tip-prace.cz

 

I. Úvodní ustanovení

 

Společnost ALPRA s.r.o., sídlem Praha 1 - Staré město, Rybná 716/24, PSČ: 110 00, IČO: 04886313, DIČ: CZ04886313, dále jen „provozovatel“, tímto vydává dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP“). VOP upravují veškeré vztahy společnosti ALPRA s.r.o., se všemi uživateli ( právnickými i fyzickými osobami ) elektronických systémů provozovatele.

 

Provozovatel provozuje portál www.tip-prace.cz, dále jen „portál“.

Portál slouží zejména ke zprostředkování nabídky a poptávky po zaměstnání.

 

Portál umožňuje zejména zadávat inzerci fyzických a právnických osob nabízejících zaměstnání, která je všem uživatelům přístupná bez jakékoliv registrace. Inzerent je nadále označován jako „objednatel“.

 

 

II. Objednávka služeb a zadávání inzerce

 

Inzerci poskytuje provozovatel pouze na základě předchozí registrace objednatele. Registrace je bezplatná a provádí se on-line vyplněním a odesláním elektronického registračního formuláře dostupného na portálu. Obratem po registraci jsou na email registrované firmy automaticky odeslány přihlašovací údaje. Cena inzerce je stanovena „Ceníkem služeb“ provozovatele platným ke dni uskutečnění objednávky.

 

1.1. Objednání inzerce se provádí on-line vyplněním a odesláním objednávkového formuláře – objednávky přes administraci registrované firmy. Na základě objednávky je obratem objednateli emailem automaticky zaslána proforma faktura prostřednictvím elektronické pošty se splatností 7 dnů nedohodnou-li se předem smluvní strany jinak. Zveřejnění inzerátů bude provozovatelem provedeno neprodleně po připsání fakturované částky na bankovním účtu provozovatele nebo i dříve podle vlastního a jednostranného rozhodnutí provozovatele. O aktivaci objednaných služeb portálu bude objednatel informován elektronickou poštou. Provozovatel je povinen do 14-ti dnů od data přijetí úhrady vystavit objednateli fakturu-daňový doklad a odeslat ve formátu PDF na emailovou adresu objednatele registrovanou na portálu www.tip-prace.cz. Se zasíláním daňových dokladů elektronickou poštou ve formátu PDF objednatel výslovně souhlasí. Cena inzerce je provozovatelem objednateli prezentována na portálu vždy před odesláním objednávky. Objednatel se zavazuje, že úhradu za inzerci, podle odeslané objednávky, uhradí provozovateli bankovním převodem nebo vkladem na účet provozovatele uvedený na proforma faktuře, a to řádně a včas ve stanovené lhůtě splatnosti. Objednatel nemá nárok na vrácení uhrazené odměny nebo její části v případě nevyužití aktivovaných služeb.

 

1.2. Nebyla-li objednateli z jakýchkoliv důvodů doručena proforma faktura elektronickou poštou v den objednání služeb portálu, je objednatel povinen o tom neprodleně telefonicky informovat provozovatele a poskytnout maximální součinnost, jejímž cílem bude úspěšné doručení proforma faktury. Neposkytne-li objednatel provozovateli součinnost podle předchozí věty, bude proforma faktura za objednané služby považována za doručenou dnem objednání služeb objednatelem.

 

2.1. Zadávání inzerce se provádí vyplněním formuláře přes Administraci – správu zákazníka každého registrovaného a přihlášeného objednatele. Provozovatel zajisti uveřejnění řádně objednané inzerce objednatele na portálu po jejím zadání objednatelem.

 

2.2. Objednatel se zavazuje, že obsah vložené inzerce nebude v rozporu s účelem portálu, s platnými právními předpisy a etickými normami. Je zakázáno zadávat opakovanou shodnou nebo obdobnou inzerci, aniž by byla „stará“ inzerce smazána objednatelem, dále je zakázáno zadávat inzerci s nabídkou práce erotického nebo podvodného charakteru, nabídek práce a brigád, které využívají nabídek multi-level-marketingu, prezentování více pracovních pozic, brigád a uživatelů v rámci textu jedné prezentované pozice, nabídek práce, kterých objednatel nebo zprostředkovatel podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku, nabídek, které by sloužily k obcházení zákona nebo nabídek, které by byly v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy provozovatele. Zjistí-li provozovatel takové porušení VOP, je oprávněn po předchozím telefonickém nebo písemném upozornění s výzvou k nápravě inzerci nezveřejnit. Nárok provozovatele na úhradu služby objednatelem však takovým úkonem nezaniká.

 

2.3. Za obsah a gramatickou správnost inzerce nese odpovědnost objednatel. Provozovatel si vyhrazuje právo na stylistické úpravy neměnící obsah inzerce před zveřejněním. Provozovatel je oprávněn odmítnout podklady jemu zaslané pro účely poskytnutí služeb portálu, pokud podklady nejsou v souladu s ustanovením těchto VOP. Objednatel souhlasí se zveřejněním inzerátů zadaných na portálu www.tip-prace.cz i na jiných spřátelených serverech.

 

 

III. Ostatní ujednání

 

1. Jakékoliv užití obsahu portálu, popř. jeho části jiným způsobem než pro vlastní potřebu, zejména jakékoliv další šíření obsahu portálu ze strany uživatele, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu portálu. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na  portálu pro osobní potřebu v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jsou zakázány.

 

2. Potvrzením těchto VOP se každá firma, registrující se na portálu, zavazuje k odběru informačních zpráv rozesílaných provozovatelem, a to elektronickou poštou na emailovou adresu při registraci uvedenou nebo následně aktualizovanou. Tento souhlas platí po celou dobu registrace.

 

3. Provozovatel se zavazuje udržovat portál v provozu tak, aby nebylo narušeno plnění objednávky a těchto VOP. Povinnost uvedená v předchozí větě se nevztahuje na období nutné údržby a úprav portálu, která nesmí překročit 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. Pokud se tak stane, má objednatel právo na optimální kompenzaci (plnění kompenzace se řeší dohodou smluvních stran). Pokud by výpadek portálu byl delší než 7 pracovních dní v celku, má objednatel právo odstoupit od objednávky.

 

4. Aktuální ceny za zveřejnění inzerce a za další související služby lze zjistit v rámci portálu. Tyto ceny jsou platné v okamžiku odeslání objednávky a po celou dobu uzavření smluvního vztahu. Nárok na úhradu smluvní odměny vzniká dnem aktivace objednaných služeb provozovatelem.

 

5. Objednatel se zavazuje zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou upomínku úhrady objednatelem objednaných služeb portálu TIP-PRACE.cz po termínu splatnosti. Upomínka může být zaslána emailem na emailovou adresu uvedenou při registraci objednatele nebo na jinou zjištěnou emailovou adresu objednatele, příp. prostřednictvím služeb České pošty maximálně 2x týdně. Objednatel se zavazuje zaplatit provozovateli veškeré náklady provozovatele spojené s vymáháním dlužné částky od objednatele.

 

6. Je-li součástí dodávky služeb dárek, hradí objednatel veškeré přiměřené náklady na dopravu. Specifikaci dárku je objednatel povinen provozovateli sdělit písemně emailem v odpovědi na doručenou proforma fakturu nejpozději do 14-ti dnů od data objednání služeb, v opačném případě ztrácí objednatel nárok na dárek. Odmítne-li objednatel převzetí dárku od dopravce nebo dárek z jiného důvodu nepřevezme a dárek se vrátí zpět k odesílateli, má se zato, že objednatel nemá o dárek zájem a vzdává se svého práva na dárek. Je-li dárek prezentován jako zdarma, má se zato, že dárek bude objednateli dodán za 1,- Kč + případné náklady na dopravu. V případě ztráty zásilky dárku dopravcem (Česká pošta, PPL, DPD), nenese provozovatel za ztrátu žádnou odpovědnost a objednatel nemá nárok na náhradní plnění od provozovatele.

 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci vzájemného smluvního vztahu jsou důvěrné a zůstanou dle jejich vůle utajeny.

 

Tyto VOP mohou být provozovatelem kdykoliv měněny a jsou pro objednatele platné vždy v aktuálním znění dostupném v rámci portálu.

 

 

Datum poslední aktualizace těchto VOP: 7.5.2016