Aktuálně 71189 nabídek práce!

Jak ukončit dohodu o pracovní činnosti?

Ukončit dohodu o pracovní činnosti, dále jen "DPČ", lze několika způsoby - dohodou, okamžitým zrušením nebo výpovědí. Pro ukončení dohody o pracovní činnosti neplatí tak přísná pravidla jako pro pracovní smlouvu, nicméně i tato pravidla stanovená zákoníkem práce je nutné dodržovat.

1. Ukončení dohodou - obě smluvní strany v dohodě o ukončení platnosti dohody o pracovní činnosti stanoví datum ukončení. Dohoda o ukončení DPČ musí mít písemnou formu.

2. Okamžité zrušení - pokud se zaměstnanec dopustí zvlášť hrubého porušení svých pracovních povinností nebo je odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v určité délce za úmyslný trestný čin. Zaměstnanec pak může DPČ okamžitě zrušit (pokud to bylo dohodnuto), jen když mu zaměstnavatel nevyplatí odměnu nejpozději do 15 dnů po její splatnosti, nebo pokud nemůže nadále vykonávat svoji práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení příslušného lékařského posudku výkon jiné vhodné práce.

3. Výpověď - výpovědní doba je ze zákona patnáctidenní a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.