Aktuálně 71189 nabídek práce!

Je úraz při cestě do zaměstnání pracovním úrazem?

V zimě dochází na namrzlých chodnících k mnoha úrazům. Zejména ranní cesta do práce, kdy chodníky často ještě nejsou ošetřeny, může být docela nebezpečná – snadno může dojít k pádu a úrazu.

Co je pracovní úraz?

Pracovním úrazem se rozumí každé poškození zdraví zaměstnance, došlo-li k němu:

  • při plnění pracovních úkolů,
  • v přímé souvislosti s plnění pracovních úkolů,
  • nebo pro plnění pracovních úkolů

nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů.

V praxi je proto důležité posoudit, které místo lze považovat za vstup do objektu zaměstnavatele. Obecně lze říci, že vstupem do objektu zaměstnavatele se rozumí okamžik, od kterého je zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele. Zatímco u zaměstnanců v kancelářích je to dáno prostorem jejich zaměstnavatele, tak v případě zaměstnanců pracujících u zaměstnavatelů v průmyslových areálech je tato oblast mnohem širší a sahá až ke vstupní vrátnici do celého areálu.