Největší aktuální nabídka práce. Jobs for you.

Promo akce

Je úraz při cestě do zaměstnání pracovním úrazem?

V zimě dochází na namrzlých chodnících k mnoha úrazům. Zejména ranní cesta do práce, kdy chodníky často ještě nejsou ošetřeny, může být docela nebezpečná – snadno může dojít k pádu a úrazu.

Co je pracovní úraz?

Pracovním úrazem se rozumí každé poškození zdraví zaměstnance, došlo-li k němu:

  • při plnění pracovních úkolů,
  • v přímé souvislosti s plnění pracovních úkolů,
  • nebo pro plnění pracovních úkolů

nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů.

V praxi je proto důležité posoudit, které místo lze považovat za vstup do objektu zaměstnavatele. Obecně lze říci, že vstupem do objektu zaměstnavatele se rozumí okamžik, od kterého je zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele. Zatímco u zaměstnanců v kancelářích je to dáno prostorem jejich zaměstnavatele, tak v případě zaměstnanců pracujících u zaměstnavatelů v průmyslových areálech je tato oblast mnohem širší a sahá až ke vstupní vrátnici do celého areálu.

Poradna práce

Smí mi zaměstnavatel určovat termín dovolené?

Každý z nás se těší na dovolenou a je pro nás velmi důležité, kdy ji čerpáme. Většinou chceme trávit dovolenou s rodinou, příbuznými a přáteli, kdy nám to nejvíce vyhovuje. Musí zaměstnavatel vyhovět našim požadavkům, anebo může určit dovolenou tak, jak se mu zlíbí?

Může vás zaměstnavatel sledovat v práci kamerou?

Zákoník práce uvádí, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu, který spočívá ve zvláštní povaze jeho činnosti, narušovat soukromí zaměstnance, a to ať už se jedná o odposlech, záznam telefonických hovorů zaměstnanců, kontrolu jejich e-mailů či pošty anebo třeba o provoz kamerového systému.

Na druhou stranu má ale zaměstnavatel v případě závažného důvodu právo do soukromí zaměstnance zasáhnout a výše uvedené kontroly zavést. A to za předpokladu, že bude zaměstnance předem informovat o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Práce přesčas na zkrácený úvazek

Týdenní pracovní doba je stanovena v délce 40 hodin týdně (pro jednosměnný pracovní režim). Zaměstnanec a zaměstnavatel si však mohou sjednat tzv. kratší pracovní dobu – v takovém případě zaměstnanci přísluší mzda odpovídající sjednané kratší pracovní době.

Prací přesčas se obecně rozumí jakákoli práce zaměstnance konaná na příkaz nebo se souhlasem zaměstnavatele, vykonávaná mimo rámec stanoveného rozvrhu směn a nad zákoníkem práce stanovenou týdenní pracovní dobu.