Aktuálně 71189 nabídek práce!

Přesčasy jen z vážných provozních důvodů

Je právem zaměstnavatele rozvrhovat pracovní dobu podle svého uvážení přičemž musí respektovat právní předpisy a jejich limity, sjednanou pracovní smlouvu a případně i vnitřní předpisy zaměstnavatele, které nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Pokud zaměstnavatel nařídí zaměstnanci práci nad rámec 40-ti hodinové týdenní pracovní doby, jedná se o přesčas. Zaměstnavatel může podle zákoníku práce přesčasy nařizovat jen výjimečně a z vážných provozních důvodů.

Zaměstnavatel může nařídit nejvýše 8 hodin přesčasů v rámci sedmi po sobě jdoucích dnů, a zároveň nejvýše 150 hodin přesčasů v každém kalendářním roce. Nad limity uvedené v předchozí větě je možno práci přesčas sjednat pouze s Vaším souhlasem. Pokud Vám zaměstnavatel nařídil práci přesčas v rozporu s výše uvedenými pravidly a Vy jste odmítnete přesčasovou práci vykonat, nejedná se o porušení povinností na Vaší straně.

Pokud by Vám byla dána neplatná výpověď, je třeba co nejdříve zaměstnavateli (nejlépe písemně) sdělit, že považujete výpověď za neplatnou a trváte na tom, abyste byla i nadále zaměstnávána. Platnost výpovědi následně můžete zpochybnit u soudu žalobou. Žalobu však musíte stihnout podat nejpozději do dvou měsíců od uplynutí výpovědní doby.